VRO Averages Tricks In Telugu by manavidya - Videos

27
370

VRO Averages Tricks In Telugu by manavidya

Follow me on Unacademy : https://unacademy.com/user/maheshsamala12

MANAVIDYA WEBSITE : http://manavidya.in/

———————————————————
***********Reasoning Clasess**********

Reasoning -Number Series : https://youtu.be/6_YcbxTHOF8

Reasonong -Analogy : https://youtu.be/S-Oy13XLCzU

reasoning -Odd man out/ Clasification : https://youtu.be/PiWNSRsTU1c

Reasoning – Coding – Decoding : https://youtu.be/jdgk1aatPF4

———————————————————–

*********RRB Groupd D and ALP *******

RRB Group D preparation Plan and Exam Analysis:https://youtu.be/awcDdMrXW_g

RRB Group D Maths Class 1 : https://youtu.be/k8lfbieYL4w

RRB Group D Maths Class 2 : https://youtu.be/jFxqXGWNfmw

RRB Group D Maths Class 3: https://youtu.be/9C3KTLAi4aY

RRB Group D Maths Class 4: https://youtu.be/U7GHTqN0mr8

RRB Group D Maths Class 5 : https://youtu.be/4lCQDl03dbA

RRB Group D Maths Class 6 : https://youtu.be/gXfi63AYsbc

RRB Group D Maths Class 7 : https://youtu.be/mNJvsyhFznA

RRB Group D Maths Class 8 : https://youtu.be/v9qBmjPc8vg

RRB Group D Maths Class 9: https://youtu.be/Cj27THErgbA

RRB Group D Maths Class 10 :https://youtu.be/rqybh1o3mqE

RRB Group D Maths Class 11 : https://youtu.be/MBtYmVax1yI

RRB Group D Maths Class 12: https://youtu.be/HuJZ756ZUnk

RRB Group D Maths Class 13 :https://youtu.be/HuJZ756ZUnk

RRB Group D Maths Class 14 : https://youtu.be/8Ik1zzxtpH4

RRB GROUP D MATHS CLASS 15 : https://youtu.be/_mZYn5xb4cA

———————————————————

**********Arithmetic and Pure Maths Links********

Maths Tricks #6 || Square of any Number || easy way to find squares : https://youtu.be/0BkMQtvKFEg

Maths Tricks #5 || easy tables || tricks for tables for All Competitive Exams : https://youtu.be/i1tVrpVOXX4

Maths Trick #4 || Shortcut Tricks || Vedic Maths for All Competitive Exams : https://youtu.be/e7p0-fgQBOQ

Maths Trick #3 || Shortcut Tricks || Vedic Maths for All Competitive Exams : https://youtu.be/zJA6Whtbgn4

Maths Trick #2 || Shortcut Tricks || Vedic Maths for All Competitive Exams : https://youtu.be/euIwKG7WkWM

Maths Tricks #1 Vedic Maths for All Competitive Exams : https://youtu.be/s6-6n5wRoRU

Geometry Basics : https://youtu.be/SIJLzx6HA9U

Number System Basics : https://youtu.be/Felx-k4UD6U

Algebra Logarithms Tricks : https://youtu.be/U6XOim07kIY

Algebra Indices Tricks: https://youtu.be/-k8AttKOPKY

Algebra Surds Tricks : https://youtu.be/u03rTQtOcps

Clocks Problems Tricks : https://youtu.be/sVLKQRfgdtk

Calendar Tricks : https://youtu.be/8ceRfsOaTdo

Geometry Part 2 : https://youtu.be/mO0FF2xNqaw

Geometry Part 1 : https://youtu.be/cPIKu0ClTTI

LCM and HCF : https://youtu.be/vf4qWNmltrM

Number System Part 2 : https://youtu.be/NAdGdGvGp1k

Number System Part 1 : https://youtu.be/0ZvDPoIRiik

Trigonometry Tricks : https://youtu.be/56hhZ_XPWH4

Stastics(data Interpretation) : https://youtu.be/DmKEGY4hMTI

Compound Interest Tricks : https://youtu.be/oaaf08IaDwc

Mensuration Tricks Part 3 : https://youtu.be/AnRXBHyESok

Mensuration Tricks Part 2 : https://youtu.be/3rbMYTPloGw

Mensuration Tricks Part 1 : https://youtu.be/4rH4gBHJ_YA

Simple Intrest Concept : https://youtu.be/_xjHx5dKSN4

Time & Work Ticks Part 1 : https://youtu.be/IZMeRB-8Obw

Problems on Ages Tricks Part 1 : https://youtu.be/FuD7Xeu5uTM

Problems on Ages Tricks Part 2 : https://youtu.be/ivMuS5D04cc

Ratio and Proportion Tricks Part 2 : https://youtu.be/upebhWLVOSo

Ratio and Proportion Tricks Part 1 : https://youtu.be/EmUXMvwsfzw

Profit and Loss Tricks : https://youtu.be/gQJebac1yd4

Percentage Problems Tricks Part 2:https://youtu.be/RGuFgYXJJdc

Percentage Problems Tricks Part 1 : https://youtu.be/xRDG6RrSYFQ

——————————————————————–

**********SOcial media links*************

Subscribe Our channel : http://youtube.com/channel/UCNIn1jlEWSNazwREMYjIWQQ

Follow Us on Facebook : https://www.facebook.com/manavidya.in/

Follow Us on Google plus :https://plus.google.com/u/0/116544808336571995125

Follow Us on Twitter : https://twitter.com/Manavidya1

Follow Us on Pinterest :https://in.pinterest.com/manavidya/

———————————————————————-

source

27 COMMENTS

 1. 1. 7, 10, 12, 15, 16 jÓTTø£ÿ düsêdü] m+‘·?

  1) 12 2) 13 3) 14 4) 15

  2. 7 dü+K´ düsêdü] 40. n+<äT˝À 3 dü+K´ düsêdü] 28.

  nsTTq $T–*q dü+K´ düsêdü] m+‘·?

  1) 44 2) 46 3) 49 4) 51

  3. ˇø£&ÉT ‘·q Ç+{Ï qT+&ç Ä|ò”düT≈£î >∑+≥≈£î 5 øÏ.MT. y˚>∑+‘√ yÓ[fl

  >∑+≥≈£î 3 øÏ.MT y˚>∑+‘√ ‹]– e#ÓÃqT. yÓTT‘·Ô+ Å|üj·÷D+˝À

  n‘·ì dü>∑≥T y˚>∑+ m+‘·?

  1) 3 4

  2

  2) 3 4

  3

  3) 2 4

  2

  4) 2 4

  3

  4. 5 e÷$T&ç |üfi¯¢ düsêdü] KØ<äT s¡÷.6, yê{Ï˝À 3 e÷$T&ç

  |ü+&É¢ dü>∑≥T <Ûäs¡ s¡÷.4 nsTTq $T–*q |üfi¯¢ dü>∑≥T <Ûäs¡ m+‘·?

  1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

  5. es¡Tdü HêT>∑T dü] dü+K´ düsêdü] 27, nsTTq Ä HêT>∑T

  dü+K´˝À ô|<ä› dü+K´ @~?

  1) 28 2) 29 3) 30 4) 31

  6. ˇø£ ‘·s¡>∑‹ >∑~˝Àì $<ë´s¡Tú jÓTTø£ÿ e÷s¡Tÿ düsêdü] 65.

  yê]˝À u≤Ts¡ jÓTTø£ÿ düsêdü] e÷s¡TÿT 68, u≤*ø£ jÓTTø£ÿ

  düsêdü] e÷s¡TÿT 63, yÓTT‘·Ô+ ‘·s¡>∑‹˝À 20 eT+~ u≤Ts¡T

  ø£s¡T. nsTT‘˚ u≤*ø£ dü+K´ m+‘·?

  1) 25 2) 30 3) 35 4) 40

  7. ˇø£ bÕsƒ¡XÊ˝À yês¡+˝Àì yÓTT<ä{Ï 4 s√E dü>∑≥T Vü‰»s¡T

  30 eT]j·TT yês¡+˝Àì yÓTT<ä{Ï 5 s√E≈£î 32, 5e s√E

  Vü‰»s¡T m+‘·?

  1) 32 2) 40 3) 38 4) 36

  8. Ç∫Ãq HêT>∑T dü+K´˝À yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT dü+K´ dü>∑≥T 15

  eT]j·TT ∫e] eT÷&ÉT dü+K´ dü>∑≥T 16, ∫e] dü+K´ 19

  nsTTq yÓTT<ä{Ï dü+K´ m+‘·?

  1) 15 2) 16 3) 18 4) 22

  9. ÅøϬø{Ÿ e÷´#Y˝À ˇø£ u≤´{Ÿ‡eTHé 7 Çìï+>¥‡˝À 12 |üs¡T>∑TT,

  dü>∑≥Tq k˛ÿsY #˚ôdqT. n‘·&ÉT Ç+ø=ø£ Çìï+>¥‡ Ä&çq ‘·sê«‘·

  n‘·ì dü>∑≥T 14 nsTT+~. ÄK] Çìï+>¥ e÷´#Y˝À #˚dæq |üs¡T>∑TT

  mìï?

  1) 28 2) 14 3) 12 4) 15

  10.6 eT]j·TT 34 eT<Ûä´ >∑ dü+K´˝À 5 #˚ uÛ≤–+|üã&ÉT nìï dü+K´

  dü>∑≥T m+‘·?

  1) 18 2) 20 3) 24 4) 30

  11.3,5,7 eT]j·TT y jÓTTø£ÿ n+ø£eT<Ûä´eT+ (dü>∑≥T) 100. nsTT‘˚ y

  $Te m+‘·?

  1) 385 2) 115 3) 105 4) 95

  12.ˇø£ u≤´{Ÿ‡eTHé 16 Çìï+>¥‡˝À ìØí‘· |üs¡T>∑T dü>∑≥TqT ø£*– ñ

  Hêï&ÉT. 17e Çìï+>¥‡˝À 87 |üs¡T>∑TT #˚dæq |òü*‘·+>± n‘·&ç |üs¡T>∑T

  dü>∑≥T 3 ô|]–+~. nsTTq 17e Çìï+>¥‡ ‘·sê«‘· n‘·&ç ô|s¡T>∑T<ä

  dü>∑≥T m+‘·?

  1) 36 2) 37 3) 38 4) 39

  13.Äs¡T>∑Ts¡T düuÛÑT´Tqï ˇø£ ≈£î≥T+ã+ jÓTTø£ÿ dü>∑≥T ej·TdüT‡ 22

  dü+ˆˆT. Ä ≈£î≥T+ã+˝À n‹ ∫qïyêì jÓTTø£ÿ ej·TdüT‡ 7 dü+ˆˆT .

  nsTTq n‹ ∫qïyê&ÉT |ü⁄{Ϻq düeTj·T+˝À ≈£î≥T+ã+ jÓTTø£ÿ dü>∑≥T

  ej·TdüT‡ m+‘·?

  1) 16 dü+ˆˆ 2) 18 dü+ˆˆ 3) 20 dü+ˆˆ 4) 22 dü+ˆˆ

  14.ˇø£ u≤´{Ÿ‡eTHé ‘·q 12e Çìï+>¥‡˝À 63 |üs¡T>∑TT kÕ~Û+#·&É+ e¢

  n‘·ì dü>∑≥T k˛ÿs¡T 2 ô|]–+~. nsTTq 12e Çìï+>¥‡ ‘·sê«‘· n‘·ì

  dü>∑≥T k˛ÿ¬s+‘·?

  1) 40 2) 41 3) 42 4) 43

  15.8 eT+~ ˇø£ |ü&Ée˝À 60 øÏ˝À ãs¡Te⁄qï ˇø£ e´øÏÔøÏ ã<äTT eTs=ø£

  ø=‘·Ô e´øÏÔì ñ+∫‘˚ |ü&Ée˝Àì 8 eT+~ dü>∑≥T øÏ˝À ô|]–+~. nsTTq

  ø=‘·Ô e´øÏÔ ãs¡Te⁄ øÏ˝À˝À ?

  1) 63 2) 66 3) 68 4) 70

  16.10 dü+K´ düsêdü] 15.34 . yÓTT<ä{Ï es¡Tdü ◊<äT dü+K´ düsêdü]

  14.35 eT]j·TT ∫e] Äs¡T dü+K´ düsêdü] 15.43 nsTT‘˚ 5e

  |ü<ä+ m+‘·?

  1) 10.93 2) 11 3) 12 4) 12.43

  17.s¡y˚Twt 20 øÏ˝À j·÷|æ˝Ÿ |ü+&É¢qT πøJøÏ s¡÷.15 #=|üq, eTs=ø£

  10 πøJ Ä|æ˝Ÿ‡qT πøJøÏ s¡÷.20 #=|üq ø=+fÒ düsêdü] yÓ m+‘·

  ? (s¡÷./πøJ˝À)

  1) 15.33 2) 16.67 3) 17.27 4) 18

  18.◊<äTs¡T>∑T ø±]à≈£îT eT]j·TT dü÷|üsYyÓ’»sY jÓTTø£ÿ düsêdü] y˚‘·q+

  HÓ≈£î s¡÷.2800. n+<äT˝À ø±]à≈£î dü>∑≥T y˚‘·q+ s¡÷.2500.

  düsêdü] düsêdü] TEST- 1

  1

 2. 11 sankyala sagatu 71. Andulo first 6 sankyala sagatu 70. Last 6 sankyala sagatu 68 aethe 6th sankya yentha???? Miru cheppina Dani prakaram dhini short cut Ela chestaru ?? Please tell me.

 3. What does anuloma mean, sir pls use english terminology also, otherwise english students get strucked their only. Moreover pls don't explain in a hurry way, because even u r doing small errors in which u r rectifying few and few are left like that only, we r thinking how it happened, our time is also getting wasted, we r following ur channel to learn, if we can't learn the methodologies then we can't utilise the trick in exam. So please explain in a cool way……… U r doing a great job but if u can do it without using sry word then it could be awesome……

 4. Thandri kodukula present vayasula motham 60 years, 6 years kritham thandri vayasu koduku vayasuku 5 retlu aethe 6 years tharavatha koduku vayasu yentha ??? Please tell me ans

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here